Algemene voorwaarden 

Groenwerken Jorn Poel Vof - BE0755.496.079

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden van Groenwerken Jorn Poel Vof (hierna GJP), gevestigd te Abdijstraat 17, 3550 Heusden-Zolder met

ondernemingsnummer 0755.496.079 (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, werken,

prestaties en overeenkomsten tussen GJP en de opdrachtgever (hierna: Klant), in eigen naam of voor rekening van een derde, tenzij


uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing in zowel een B2C context (hierna: Klant-

consument) als een B2B context (hierna Klant-ondernemer).


1.2. Deze Voorwaarden betreffen de volledige overeenkomst tussen GJP en de Klant en hebben betrekking op alle toevertrouwde

opdrachten en/of diensten. Door het accepteren van een offerte of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze

Voorwaarden, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GJP. In dat geval blijven

de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort gelden. De Klant kan geen rechten ontlenen aan toegestane afwijkingen voor

toekomstige of andere opdrachten of overeenkomsten.

1.4. Zijn de Voorwaarden opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

1.5. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of ontoepasbaar verklaard worden,

dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen. In plaats

van het ontoepasbare deel geldt als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen

overeengekomen zouden zijn, indien zij de onwettigheid gekend zouden hebben.

2. Eenzijdige wijziging

2.1. GJP kan deze Voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, voor zover wettelijk

toegestaan. De versie van de Voorwaarden die in voege was op het moment van bestelling of aanvaarding van een offerte blijft voor

de hieruit voortvloeiende opdracht van toepassing.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn door GJP opgemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Na deze termijn vervalt de

offerte automatisch. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht GJP

niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Bij het ondertekenen

van de offerte gaat de Klant akkoord met de werkwijze, uitvoeringsdetails, mogelijke opmerkingen en prijs zoals op de offerte is

beschreven.

3.2. De overeenkomst tussen GJP en de Klant komt tot stand door aanvaarding van de offerte gedurende de geldigheidstermijn.

3.3. Zolang de offerte niet aanvaard werd, behoudt GJP het recht op elk moment fouten in de offerte recht te zetten of deze in te

trekken. GJP is slechts gebonden door een schriftelijk aanvaarde offerte. GJP kan niet gehouden worden aan een offerte waarvan de

Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van GJP aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen

derden zich op de inhoud ervan beroepen.

4. Prijzen en prijsherzieningen

4.1. Prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en ten aanzien van Klant-ondernemers exclusief BTW en ten aanzien van Klant-consumenten

inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Andere taksen en belastingen dan BTW zijn niet opgenomen in de prijs. Verhogingen van taksen,

belastingen en BTW tarieven na de sluiting van de overeenkomst kunnen doorgerekend worden aan de Klant.

4.2. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bepaling van de prijs en na aanvaarding door de Klant. Meerwerken mogen bewezen

worden met alle middelen van recht.

4.3. Tussen het moment waarop de overeenkomst tussen GJP en de Klant aangegaan is en het moment waarop een bepaalde schijf

of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de

materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

• P = de nieuwe prijs

• p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

• a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)

• b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs

• S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

• s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

• c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs

• I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)

• i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

• a + b + c = 1

4.4. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct of onvolledig zijn,

wordt de Klant op de hoogte gebracht en dient de Klant de nodige informatie onverwijld ter beschikking te stellen. Indien bijkomende

prestaties door GJP moeten geleverd worden, zal een bijkomende offerte aan de Klant overgemaakt worden. GJP behoudt zich het

recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.

4.5 Wanneer GJP beregeningsopdrachten uitvoert voor de klant, zullen de kosten voor waterverbruik in hun geheel ten laste van de

Klant komen.

5. Plichten van de Klant

5.1. De Klant verbindt zich ertoe tijdig en schriftelijk alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is voor de uitvoering van de

overeenkomst. Kosten voortkomend uit de laattijdigheid of onvolledigheid van deze informatie zullen doorgerekend worden aan de

Klant. GJP is niet aansprakelijk voor schade of vertragingen in de uitvoering of levering voortkomend uit het ontbreken van de

noodzakelijke informatie. Wanneer GJP vaststelt dat bepaalde informatie of documentatie ontbreekt of onvolledig is, is GJP gerechtigd

de uitvoering van de werken op te schorten.

5.2. De Klant verbindt zich ertoe de toegang te verzekeren tot de locatie van de uitvoering aan de aangestelden van GJP, ook wanneer

de Klant zelf de toegang tot de werf niet beheert. De Klant neemt alle nodige stappen om obstakels en onderbrekingen in de uitvoering

van de werken te vermijden of weg te nemen en de normale uitvoering van de werken te garanderen. In het geval van een gebrek in

de toegang tot de locatie of een obstakel voor de uitvoering, is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen,

bewaringskosten en kosten voor huur en transport van materiaal in hoofde van GJP te vergoeden, met een minimum van € 150,00

(excl. btw).

5.3. De Klant verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de aangestelden van GJP, alsook van de

materialen en andere goederen van GJP op de werf te garanderen. De Klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat

te houden en om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen. De Klant informeert GJP tijdig omtrent de aanwezigheid van giftige,

brandbare, of op andere wijze gevaarlijke producten, stoffen of materialen in de bodem of op het terrein. Wanneer bij de uitvoering

van de werken blijkt dat er zich in de grond of op het terrein dergelijke producten, stoffen of materialen bevinden, zullen de kosten

en taksen verbonden aan het verwijderen, transporteren, verwerken of stockeren hiervan ten laste zijn van de Klant. Schade of

verliezen ten gevolge van deze activiteiten zullen niet toerekenbaar zijn aan GJP.

6. Uitvoering, levering en oplevering

6.1. Ten aanzien van de Klant-ondernemer zijn vermelde leveringstermijnen van goederen/diensten steeds indicatief.

6.2. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat de Klant niet toe de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen.

6.3. GJP heeft het recht de overeengekomen opdrachten deels of volledig te laten uitvoeren door derden.

6.4. De partijen komen overeen dat, ten gevolge de natuurlijke en dus onvoorspelbare aard van de werkomgeving, de verplichtingen

van GJP middelenverbintenissen uitmaken en geen resultaatsverbintenissen.

6.5. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt dan de Woning – Bouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering

der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige

aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en

verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal

vanwege de Klant op GJP.

6.6. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15

dagen de oplevering te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als

verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de

vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest worden aanzien als een definitieve en

onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

6.7. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de Klant of diens

gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

7. Aanvragen, toelatingen en vergunningen

7.1. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen vereist zijn, dient de Klant de aanvragen hiervan uit te voeren en op te

volgen. Eventuele schade en boetes voortvloeiend uit het nalaten van de Klant om de juiste vergunningen aan te vragen, vallen

integraal ten laste van de Klant.

7.2. Indien nodig, dient de Klant voor de aanvang van de werken, de plaatsing van een stelling of inname van de openbare weg aan te

vragen. De bijkomende kosten zijn ten laste van de Klant. Indien GJP hiervoor het nodige dient te doen, wordt er 250,00 EUR extra

aangerekend, vermeerderd met de kosten van de inname van de openbare weg.

7.3. In het geval grondwerken uitgevoerd dienen te worden, wordt de KLIP-aanvraag ingediend en opgevolgd door GJP. De bijkomende

kosten ten gevolge van deze aanvraag worden integraal doorgerekend aan de Klant.

8. Betalingsmodaliteiten

8.1. Alle bestellingen en leveringen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

De betaling gebeurt op het rekeningnummer vermeld op de factuur.


8.2. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen, tenzij anders bedongen in de overeenkomst of uitdrukkelijk vermeld

op de factuur.

8.3. GJP behoudt zich het recht voor een zelfbepaald voorschot te vragen alvorens de opdracht te aanvaarden en/of een andersoortige

waarborg voor de aanvang van de uitvoering.

8.4. Indien de Klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het

integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

8.5. Bij niet-betaling door de Klant-consument op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

interest verschuldigd aan 1% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke

aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant-consument een boete verschuldigd gelijk aan

5 % van de door de Klant-consument aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of de GJP

buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van GJP om schadevergoeding te vorderen.

8.6. Bij niet-betaling door de Klant-ondernemer op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van

rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum

van 150 EUR per factuur. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen

betaling ontvangen is, is de Klant-ondernemer een boete verschuldigd gelijk aan 15 % van de door de Klant- ondernemer aan gebruiker

verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of GJP buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en

onverminderd het recht van GJP om schadevergoeding te vorderen.

8.7. Goederen blijven de eigendom van GJP tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door GJP

worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de Klant, gaat

het risico over op het moment van de verkoop.

8.8. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven

aan de zetel van GJP binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De

factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.

9. Overmacht

9.1. GJP is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval

kan GJP niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende

schade van de Klant als gevolg van oorlogen en hun gevolgen, stakingen, pandemieën of gelijkaardige, gehele of gedeeltelijke stagnatie

van het vervoer, noodweer of andere meteorologische toestanden die uitvoering verhinderen, problemen in de toeleveringsketen,

elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, niet te voorziene gebreken aan materiaal, wanprestaties en/of

overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als

overmacht gelden.

9.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van GJP opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere

verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren

dan 3 maanden heeft GJP het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand

beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal GJP recht hebben op de betaling door de Klant van alle

reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de

overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Ten aanzien van de Klant-ondernemer is GJP niet aansprakelijk voor schade of waardeverlies aan materialen of eigendommen

van de Klant-ondernemer of derden, behoudens in geval van opzet, fraude of bedrog in hoofde van GJP en diens aangestelden.

10.2. Ten aanzien van de Klant-consument is GJP niet aansprakelijk voor schade of waardeverlies aan materialen of eigendommen

van de Klant-consument, behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van GJP en diens aangestelden.

10.3. In geen geval kan GJP worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van

inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel

aan de klant als aan derden.

10.4. GJP is in geen geval aansprakelijk voor schade voortkomend uit gebrekkig onderhoud, gebrekkige voorbereiding of het niet

opvolgen van de adviezen van GJP in hoofde van de Klant.

10.5. De Klant is jegens GJP aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de locatie van uitvoering aan diens

goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout als de fout van personen voor wie hij

instaat of de fout van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De Klant zal GJP in dezelfde zin integraal

vrijwaren voor aanspraken van derden.

11. Gebreken en garanties

11.1. De Klant die een gebrek vaststelt, dient dit gebrek onverwijld en ten laatste 7 dagen na de datum waarop het gebrek door de

klant wordt vastgesteld, aan GJP te melden.

11.2. GJP kan enkel instaan voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor

zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover GJP de gebreken kende of behoorde te kennen. De Klant verwittigt

GJP uiterlijk binnen 14 dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een

getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de

Klant niet op.

11.3. GJP verstrekt een garantie op het eerst volgende groeiseizoen aan de Klant-consument betreffende het overleven van geleverde

en geplaatste planten, voor zover de Klant-consument aantoont dat voldoende water en meststof verstrekt werd aan de planten en

voor zover GJP niet kan aantonen dat het gebrek het gevolg is van foutieve behandeling door de Klant-consument. De planten die,

mits correcte zorgen, geen groeiseizoen (eindigt op 21 juni) overleven, zullen kosteloos vervangen worden door GJP.

11.4. Niettegenstaande art. 11.3 kan uitval of het niet tot bloei komen van bepaalde planten, bloemen, bomen, grassen, etc. ten

gevolge van weersomstandigheden door de Klant niet als een gebrek in hoofde van GJP beschouwd worden. Hetzelfde geldt m.b.t.

normale afwijkingen in de groei of uitzicht van deze zaken.

12. Beëindiging

12.1 Een beëindiging van de aan GJP toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk

mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de Klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde

werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een

vergoeding gelijk aan 25 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

12.2 Indien GJP zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van GJP wordt verbroken is de

Klant gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens GJP.

13. Elektronische facturatie

13.1. De originele facturen van GJP zullen elektronisch aangeleverd worden via het van de Klant verkregen e-mail adres. Indien de

opdrachtgever een kopie van zijn factuur toch op papier aangeleverd wenst, dan kan dit tegen vergoeding (10,00€ per factuur) via

eenvoudig verzoek aan info@groenwerkenjornpoel.be .

14. Niet-afwerving

14.1 Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant-handelaar geen werknemers,

consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van GJP of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de

overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op

aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm. Dit op straffe van het betalen van een niet

te verlagen schadevergoeding van EUR 30.000,00 per betrokken werknemer of voorval zonder afbreuk te doen aan het recht van GJP

om desgevallend een hogere schadevergoeding te eisen. Partijen beschouwen dit als een inschatting van de redelijke schade die

voortvloeit uit een schending van dit artikel.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. GJP behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, op elk ontwerp, document, plan, goed of ander

werk opgesteld, gemaakt of gebruikt in uitvoering van de overeenkomst. De levering van goederen of diensten houdt nooit een

overdracht in van dergelijke rechten. De Klant erkent dat tuinontwerpen van GJP onderworpen zijn aan de art. XI.165 e.v. Wetboek

van Economisch Recht.

15.2. De Klant erkent expliciet de volledige eigendom van GJP van de merknamen GJP, JP en Groenwerken Jorn Poel, de handelsnamen

GJP, JP en Groenwerken Jorn Poel, de domeinnamen groenwerkenjornpoel.BE en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de

naam, het logo en de grafische branding van GJP, alsook op de inhoud van de websites www.groenwerkenjornpoel.be .

15.3. De Klant gaat akkoord dat het bestaan van de overeenkomst, alsook afbeeldingen en beschrijvingen van de geleverde diensten,

worden opgenomen in het referentieportfolio van GJP en gebruikt mogen worden als promotiemateriaal, onder andere op de website

of andere sociale media van GJP, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de Klant.

16. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

16.1. De partijen zullen persoonsgebonden gegevens enkel voor wettelijk toegestane doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren

met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

16.2. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze

aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de

voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of

gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1. De Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag

van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GJP bevoegd, met name de

Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Turnhout, de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen afdeling Turnhout en het

vredegerecht Eerste Kanton Mol - Geel. Enkel het Belgische recht is van toepassing.


Versie 15 december 2022